موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

آشنایی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت

wave
نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه
آشنایی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت
توضیحات دوره

آشنایی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت

آشنایی با شرح وظایف مجری،
ضوابط حقوقی مرتبط و
قراردادهای ساخت

Clock مدت دوره : 24 ساعت
Teacherشروع دوره : چهار شنبه | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی آشنایی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر24
صلاحیتپایهتعداد دوره های مورد نیاز
اجراسه به دو | دو به یکسه به دو -> 4 دوره | دو به یک -> 5 دوره
تاریخ برگزاریتاریخ خاتمهساعت شروع
چهار شنبه | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲جمعه | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴۰۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با آشنایی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت