موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنایی و مقاوم سازی آن

wave
مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه
ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنایی و مقاوم سازی آن
توضیحات دوره

ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنایی و مقاوم سازی آن

ضوابط طراحی ساختمانهای با مصالح بنایی و مقاوم سازی آن

Clock مدت دوره : 24 ساعت
Teacher مدرس دوره : موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنایی و مقاوم سازی آن

نام مدرسمدت آموزش
موسسه آموزش عالی رحمان رامسر24
صلاحیتپایهارتقاع سطح
محاسباتسه به دو3 عمران (محاسبات 3به2)
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع
چهار شنبه | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶جمعه | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸۰۰ : ۰۸ ق ظ

دوره های مرتبط

دوره های مرتبط با ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنایی و مقاوم سازی آن