موسسه آموزش عالی رحمان رامسر

نحوه دانش بنیان شدن و مزایای آن- ویژه دانشجویان

wave
نحوه دانش بنیان شدن و مزایای آن- ویژه دانشجویان
توضیحات دوره

نحوه دانش بنیان شدن و مزایای آن- ویژه دانشجویان

دوره ویژه دانشجویان

Clock مدت دوره : 3 ساعت
Teacherشروع دوره :

خرید بلیط این دوره

لطفا فرم زیر را برای دریافت رسید ثبت نام تکمیل فرمایید

مشخصات دوره

معرفی مشخصات تکمیلی نحوه دانش بنیان شدن و مزایای آن- ویژه دانشجویان

نام مدرسمدت آموزش
مهندس مهدی ترابی ورکی3 ساعت
تاریخ شروعتاریخ خاتمهساعت شروع